Līgo augustā! Kāpēc ne? :)

Izlasot fotostāsta nosaukumu, lielākā daļa droši vien iedomājās Līgo svētkus! Diemžēl man nāksies apbēdināt, šoreiz runa ies par Līgo ciematu Līgo pagastā un pārējo apkārtni 🙂 Tā sanāca, ka šajā laikā bija viens darbiņš Cesvaines pusē, tāpēc apvienoju patīkamo ar lietderīgo un pirms darba izmantoju skaisto vasaras dienu, lai pamītu pedāļus Madonas, Lubānas, Gulbenes novados un kko apskatīt arī tanī pusē!

01-2013-08-07 12-04-08 - IMG_3492Pirmais apskates objekts bija mūra tilts pār Kujas upi! Blakus ir jaunais tilts, kur var pāri braukt arī auto! Šis patiešām ir unikāls objekts, man patika ļoti!

02-2013-08-07 12-03-54 - IMG_3491Protams, apvienoju šo braucienu ar vēl vienu no saviem hobijiem un “paņēmu” visus slēpņus, kas atradās pa ceļam. Jeb labāk jāsaka, ka maršruts tapa, balstoties uz slēpņu esamību tajā pusē 🙂

03-2013-08-07 12-17-38 - IMG_3493Lauku ainava netālu no Dzelzavas

04-2013-08-07 12-21-13 - IMG_3495Reiz bija Dzelzavas vējdzirnavas…

05-2013-08-07 12-22-43 - IMG_3496Dzelzavas muiža. Pirmoreiz dokumentos minēta jau 1558.gadā. Pēdējie īpašnieki Tranzē-Rozeneku dzimta. Muižas pils celta ap 1750.gadu. Jau 1940.gadā uz muižas pili pārcēlās skola un tā tur atrodas arī šobrīd! 2003.gadā atjaunota ēkas fasāde!

06-2013-08-07 12-23-20 - IMG_3498Pie Dzelzavas muižas viesus sagaida arī vietējais iemītnieks 🙂

07-2013-08-07 13-04-20 - IMG_3504Tālāk jau mans ceļš veda uz vietu, kur ir bijis neveiksmīgs atentāts pret Kārli Ulmani! Šis notikums ir noticis 1920.gada 15.aprīlī! Te arī neliels apraksts no arhīva materiāliem:

No Stukmanu izlukosanas nodalas darbinieku raporta par atentata vietas apskati 18. aprili:
“1) Atentata weeta sarihkota mescha 11 wersti pa labi, no Lubanas, ne wisai isdewiga weeta – tuwu pee mescha malas, lai no apsardsibas tiktu peegreesta masaka wehriba.
2) Atentats Ministru Presidentam un vina pawadoneem domats isdarit, usspridsinot koku wirsu us Lubanu brauzoscham automobilim, lai zaur to padaritu wineem tragisku galu.
3) Preeksch atentata isweschanas eepreeksch apsihmeta weeta, pascha zela mala ir bijusi 13. zollu resna preede, sem kuras ir bijis parakts leelaks wairums spridsinamo weelu un lihds 6. wahzu rokas granatas
4) Preeksch spridsinaschanas ir bijuschas peeseetas diwas lauku telefona drahtis pee mineto rokas granatu podsinam Drahtis bija issteeptas mescha lihds pirmajam grahwim 200. solu attahlu no zela un bija apslehptas sem suhnam un nobiruscham koku lapam
5) Laundari – usbruzeji preeksch nowehroschanas un signala doschanas dehl spridsinaschanas bija loti labi maskejuschi sew weetu, apspraudidami to ar kuplam eglitem, apmehram 95. solus attahlu no zela.
6) Garam brauzot Ministru Presidentam ar pawadoneem automobili nowehrotaji ir dewuschi signalu ka domajams ar schahweeneem no rewolwereem spridsinatajam, kursch atradees grahwja mala pee drahschu galeem.
7) Ta ka usbruzeji – nowehrotaji ir bijushi pahrsteigti no ustraukuma, tad spradseens ir notizis par ahtru 2 lihds 3 sekundes, zaur ko ari nowehrsta schausmiga katastrofa.
8) Starp apsprauditam eglitem, paslehptuwe, suhnas un nobiruschas lapas atradam smalki saplositus un iskaisitus fotografiju un wisitkartes gabalinus.
9) No saplositeem fotografiju gabalineem isdewas sakopot wahji saredsamas diwas kareiwju fotografijas
10) Usbruzeju ir bijis ne masak par trim zilwekeem, kas redsams no winu pehdam, kuras palikuschas mescha mihkstakas weetas teem projam behgot. Pehdas eet weena wirseena mescha beesokni us Jaun-Gulbenes pusi un sahkotees sausakam weetam, nosuhd.”
/dokuments atrodams Latvijas Valsts vestures arhiva, LVVA 3235-7/1092, izraksta pec iespejas saglabata originala rakstiba/ Paldies kz3006 par info!

08-2013-08-07 13-04-58 - IMG_3506Arī ceļa norāde turpat!

09-2013-08-07 13-47-04 - IMG_3510Arkli rotā daudz mājvārdu Latvijā, taču krāsotu ir pavisam maz 🙂

10-2013-08-07 13-54-48 - IMG_3511

11-2013-08-07 13-58-11 - IMG_3514Zīme vēsta, ka ceļš no asfalta pāries zemes ceļā! Ja jau šis ceļš ir nebraucams, kāds tad būs tālāk – tā bija pirmā doma manā galvā 😀 (ir zināms, ko zīme nozīmē patiesībā 🙂 )

12-2013-08-07 13-59-27 - IMG_3515Meitenes nedrīkstot precēties, kamēr nav redzēti un saskaitīti 100 balti zirgi! Tagad ziniet, viens tāds dzīvo Līgo! 🙂

13-2013-08-07 14-02-25 - IMG_3517Līgo lauku idille!

14-2013-08-07 14-08-00 - IMG_3519Šajā dienā šo pieturu gribēju pārsaukt no Siltais un Karstais 🙂 Iedomājies, iekāp autobusā un saki: “Vienu Silto!” 😀

15-2013-08-07 14-11-33 - IMG_3525Arī oriģināls mājvārda iekārtojums! Te uzreiz ienāca prātā, kā varētu izjokot mājas iemītniekus – pa nakti jāsakrāmē pilni rati ar kāpostiem 🙂

16-2013-08-07 14-16-15 - IMG_3526Love is in the air 🙂

17-2013-08-07 14-21-46 - IMG_3528Nezinu, kurā Latvijas vietā ir savs outdoor baseins! Jaungulbenē tāds ir, un tiek arī izmantots!

18-2013-08-07 14-26-33 - IMG_3532Jaungulbenes muižas pils. Skaista vieta. Esot tur, jutu vēstures elpu 🙂 Tranzē dzimtas īpašums. Apkārt ļoti plaša muižas kompleksa apbūve un teiktu, ka pat diezgan labi saglabājusies. Pati pils ir celta 1878.gadā Tjudoru neogotikas stilā.

20-2013-08-07 14-26-41 - IMG_3533Tranzē dzimtas ģērbonis uz pils sienas

21-2013-08-07 14-28-39 - IMG_3536Ieeju sargā arī 2 lauvas

22-2013-08-07 14-35-27 - IMG_3539Skats no pils uz stalli! Burvīgi!

19-2013-08-07 14-25-18 - IMG_3531Kāda no saimniecības ēkām

24-2013-08-07 14-39-50 - IMG_3546Gan jau arī šī ir daļa no muižas kompleksa! Tagad vienā no ēkām maziņš vietējais veikaliņš!

23-2013-08-07 14-37-44 - IMG_3545Arī stārķim karsti 🙂 Un vēl mauriņu nav nopļāvis 😀

26-2013-08-07 14-50-16 - IMG_3553Velna vārti! Ja šeit nebūtu slēpnīša, par šo vietu tā arī nezinātu! Velna vārti un mākslīgās pilsdrupas būvētas ap 1889. gadu. Pēc vietējo atmiņām, pie „Velna vārtiem” bijis miteklis cilvēkam, kam par labu atalgojumu nav bijis ļauts ne mazgāties, ne mainīt drēbes, ne skūties un ķemmēt matus. Vienīgais šī „velna” pienākums bijis atvērt un aizvērt vārtus, sagaidot baronu un tā viesus. Lai redzētais būtu ietekmīgāks, akmens mūri un vārtus greznojušas dažādas figūras un pūķi. Stāsta gan, ka baronam neesot izdevies uz ilgu laiku nolīgt „velnus”, jo latviešu zemnieki neesot bijuši ar mieru ilgi dzīvot tādā netīrībā.

Pirms šīs vietas viens mazais suns tik neatlaidīgi vēlējās nogaršot manu kāju, ka man nekas cits neatlika kā viņu pārsteigt nesagatavotu! Ūdens šalts laikam netīk nevienam 🙂

28-2013-08-07 14-54-01 - IMG_3555Jaungulbenes kapliča. Kapliča atrodas Tranzē-Rozeneku ģimenes kapos 1/4 km no Jaungulbenes muižas. Tā celta ap 1892. gadu no ķieģeļiem, ar akmens kāpnēm. Tai ir akmens parketa grīda no iegareniem akmeņiem, griesti velvēti (staru velves). Kapličā atrodas 2 kapi, pārsegti ar pelēka pulēta granīta plātnēm ar uzrakstiem. Tāds pat krusts. Leģendas vēsta, ka uz kapliču vedot pazemes tunelis no Jaungulbenes pils.

Vieta patīkami klusa un mierīga! Turpat blakus arī luterāņu baznīca

27-2013-08-07 14-53-49 - IMG_3554Jaungulbenes luterāņu baznīca

25-2013-08-07 14-45-22 - IMG_3547Jaungulbenes pusē lauki jau apstrādāti

29-2013-08-07 15-27-16 - IMG_3558Siladzirnavu ezers

30-2013-08-07 15-32-34 - IMG_3559Mmmm…

31-2013-08-07 16-03-30 - IMG_3563Nez, veikalā dod arī kādus svarīgus padomus!? 🙂

32-2013-08-07 16-09-15 - IMG_3565Madona-Gulbene ceļš vietām tāds, ka dažs labs grantinieks ir krietni labāks! Šosejas nekad nav bijušas manas iecienītākās velobraukšanas vietas, taču šoreiz laika limits lika to darīt

33-2013-08-07 16-11-12 - IMG_3566Šis skats un sekojošais nobrauciens deva jaunus spēkus, jo garais kāpiens karstā laikā lika par sevi manīt 🙂

34-2013-08-07 16-13-01 - IMG_3567Katrs veldzējas, kā nu prot 🙂

35-velocesvaineTā lūk, sanāca mīt pedāļus 3 novados, lai gan vienā tikai kādus 2 km, taču tomēr 🙂

36-velocesvaine1Arī dažādas apdzīvotas vietas apskatītas! Kopā tika nomīti apmēram 56 km. Tālāk vēl nedaudz foto no apkārtnes…

37-2013-08-07 16-59-44 - IMG_3568Kārzdabas baznīca. Lēnām aiziet nebūtībā…

Kārzdabas pareizticīgo baznīca celta 1875.gadā. To projektējis arhitekts R.Pflūgs, kurš projektējis arī Rīgas pareizticīgo katedrāli. Padomju varas laikā baznīca pārstājusi darboties.

38-2013-08-07 17-24-35 - IMG_3575Cesvaines pils. Vulfa medību pils. Šī vieta ar parku man vienmēr ir fascinējusi!

39-2013-08-07 17-25-01 - IMG_3576Arī stārķiem tur patīk! Kā stāstīja vietējās dāmas, vēl arvien turpina meklēt finansējumu jumtam, taču šobrīd nesekmīgi! Es ticu, ka tas izdosies, īpaši redzot vietējo attieksmi pret apkārtni!

40-2013-08-07 17-36-02 - IMG_3582Nezināju, ka tādas arī ražo! Šis paradums gan man netīk…

41-2013-08-07 20-45-32 - IMG_3589Mājupceļā vēl skats uz Gosupes velnu.

1955. gadā veidojis lizumietis Vilis Zvaigznītis. Vienīgais piemineklis velnam Latvijā. Veidots sakarā ar meliorācijas darbiem Gosupes krastos. Tautā saglabājušies nostāsti par velnu, kas seviški nav ieredzējis dzārājus: Gosupes velns gandrīz aizvilcis uz elli krogusbrāli Rudgalvju Krustiņu. Leģenda par to, te!

Tāds nu bija tas mans apvienotais izbrauciens uz Madonas – Gulbenes novadiem! Vienmēr, kad braucu ar velo, gribās teikt: Atklāj Latviju no jauna, jo lielos vilcienos (uzsvars uz pēdējiem 2 vārdiem) Latvija ir izbraukāta, bet ar velo allaž var iebraukt un piebraukt tur, kur savādāk nesanāks!

Paldies Tev par sekošanu līdzi manām gaitām! Tiekamies jau drīz, tā vismaz ceru 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.